Ako reklamovať

Postup pri reklamácii tovaru

- v prípade potreby vrátenia tovaru zákazník klikne na položku “Reklamácia” v spodnej časti webovej stránky pod Obchodnými podmienkami. Otvorí sa reklamačný formulár “Založenie reklamácie”, v položke “Typ reklamácie” zvolí jednu z možností: Reklamácia, Výmena, Vratka, Pozáručná oprava a doplní ostatné položky vo formulári a odošle ho pomocou tlačítka “Založiť reklamáciu”.
- následne potom predávajúci oboznámi zákazníka e-mailom alebo telefonicky o mieste autorizovaného servisného strediska (v prípade Reklamácie alebo Pozáručného servisu), ktoré je najbližšie k miestu bydliska zákazníka, prípadne sa dohodne o inom postupe reklamácie so zákazníkom
zákazník zašle na uvedenú adresu reklamovaný tovar, riadne zabalený, s kompletným príslušenstvom, poistený, a priloží k tomu popis závady, originálny záručný list (v prípade Reklamácie) a doklad o zaplatení.
- pri neoprávnenej reklamácií môže byť uplatnený nárok na preplatenie všetkých nákladov spojených s danou reklamáciou

v prípade Vratky tovaru do 14 dní je potrebné sa oboznámiť s podmienkami, ktoré sú uvedené v odseku 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v Obchodných podmienkach, kde je na konci Príloha č.1 aj ako vzor Odstúpenia od kúpnej zmluvy na stiahnutie.

Kontaktná / korešpondenčná adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru: Ing. Peter Mäsiar, Sídlisko 153/36, Tvrdošín 027 44

tel.: +421908525288        e-mail: pczona@pczona.sk

Záruka a zodpovednosť za vady tovaru

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Po dôkladnom prehliadnutí tovaru pri jeho preberaní, na základe vyhotoveného záznamu o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu, bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Ak pri prvom použití výrobku bolo zistené mechanické poškodenie výrobku, ktoré nebolo viditeľné pri preberaní, zákazník si uplatní reklamáciu ihneď po takomto zistení. Neskôr nebude možné uznať takýto druh reklamácie.
Pri preberaní výrobku je zákazník povinný si skontrolovať kompletnosť balenia. Ak preberá výrobok osobne, hneď pri prevzatí si skontroluje jeho kompletnosť. Pri neosobnom odbere spíše s dopravcom reklamačný protokol o nekompletnosti balenia. Oneskorené reklamácie tohto typu nebude možné uznať.
Zákazník je povinný oboznámiť sa so záručnými podmienkami, s návodom na obsluhu ešte pred prvým použitím výrobku a riadiť sa získanými informáciami.
Reklamovať možno len tovar (výrobok) zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Za vadu nemožno považovať kratšiu životnosť výrobku. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom sú takisto vyňaté zo záruky.
Ak zákazník pre preberaní tovaru zistí, že prevzatý tovar je v rozpore s kúpnou zmluvou, tak predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uvedie vec do takého stavu, ktorý bude zodpovedať kúpnej zmluve. Predávajúci buď vymení tovar za tovar alebo daný tovar opraví, podľa požiadavky kupujúceho. Ak to nie je možné, predávajúci sa so zákazníkom dohodne na prípadnej zľave z ceny tovaru, alebo zákazník odstúpi od zmluvy. V prípade, že zákazník vedel o takom rozpore v kúpnej zmluve alebo ju sám úmyselne spôsobil, nie je možné uplatniť si vyššie spomenuté nápravy.
Pri zistení vady, môže zákazník požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť, vymení sa tovar za tovar. Rozsiahlosť zistenej vady určí autorizované servisné stredisko, ktoré ju písomne posúdi.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Právo na opravu si zákazník môže uplatniť aj u podnikateľa, ktorý je určený k prevedeniu záručnej opravy (autorizované stredisko) a je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho najbližšie. Ak opravu nemožno zabezpečiť týmto spôsobom, tak opravu zabezpečí predávajúci. V prípade, že na opravu je určená iná osoba (autorizované stredisko), predávajúci je povinný prijať reklamáciu a následne ju postúpi autorizovanému stredisku. V jednoznačných prípadoch predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších sa rozhodne na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Čas potrebný na odborné posúdenie vady sa do tejto lehoty nezapočítava.
Na území Slovenskej republiky sú autorizované servisy, ktoré sú určené pre opravu prípadných vád výrobkov. Tým, že sa zákazník obráti na jeden z autorizovaných servisov, skráti tak čas, potrebný na vybavenie reklamácie.

Zoznam servisných stredísk.

PCzóna
Vojtaššáková 839
02744 Tvrdošín
Slovenská Republika
IČO: 48191094
Spracovanie dát
Schovať